1. Ông Nguyễn Lục Hòa

Năm sinh : 1960

Chức vụ : Chủ tịch

Trình độ học vấn : Thạc sĩ Hành Chính Công

Các vi trí quản lý đã năm giữ : Chánh văn phòng UBND, Giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 09 năm 2018.

 

2. Ông Nguyễn Công Đức

Năm sinh : 1972

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Thạc sĩ kinh tế

Các vi trí quản lý đã năm giữ : Trưởng phòng ngân sách Sở Tài Chính

Được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

 

3. Ông Phan Hữu Giống

Năm sinh : 1971

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế đối ngoại

Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

4. Bà Lê Anh Thư

Năm sinh : 1979

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.