1. Ông Đinh Việt Tiến

Năm sinh : 1965

Chức vụ : Chủ tịch

Trình độ học vấn : Thạc sĩ Kinh Doanh Quản Lý

Các vi trí quản lý đã năm giữ : Phó Giám Đốc Sở Tài Chính Đồng Nai

Được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 06 tháng 11 năm 2020.

 

2. Ông Nguyễn Công Đức

Năm sinh : 1972

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Thạc sĩ kinh tế

Các vi trí quản lý đã năm giữ : Trưởng phòng ngân sách Sở Tài Chính

Được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

 

3. Ông Huỳnh Văn Thạnh

Năm sinh : 1961

Chức vụ : Kiểm Soát Viên

Trình độ học vấn : Cử Nhân Tài Chính Kế Toán

Các vi trí quản lý đã năm giữ : Giám Đốc Xí Nghiệp In Đồng Nai

Được bổ nhiệm giữ chức Kiểm Soát Viên Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.

 

4. Ông Phan Hữu Giống

Năm sinh : 1971

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế đối ngoại

Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

4. Bà Lê Anh Thư

Năm sinh : 1979

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

 

4. Ông Huỳnh Ngọc Đức

Năm sinh : 1974

Chức vụ : Kế Toán Trưởng

Trình độ học vấn : Thạc sĩ kinh tế

Được bổ nhiệm giữ chức Kế Toán Trưởng Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.