www.superrolex.co

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cho năm tài chính:

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 202301/2024
BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT – KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 (Biểu số 2- Phụ lục II- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)03/2024
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG03/2024
BÁO CÁO ĐÁNH GIẢ VỀ KÉT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 (Biểu số 3- Phụ lục II- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)04/2024
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai04/2024
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp Năm 202306/2024
Báo cáo TIỀN LƯƠNG – THÙ LAO – TIỀN THƯỞNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ06/2024

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 202202/2023
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2022 KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG03/2023
BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT – KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 (Biểu số 2- Phụ lục II- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)03/2023
BÁO CÁO ĐÁNH GIẢ VỀ KÉT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 (Biểu số 3- Phụ lục II- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)04/2023
Báo cáo TIỀN LƯƠNG – THÙ LAO – TIỀN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ06/2023
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp Năm 202206/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai07/2023
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp 6 Tháng Năm 202307/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023(đã được kiểm toán)07/2023
Báo cáo TIỀN LƯƠNG – THÙ LAO – TIỀN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ(bổ sung báo cáo tháng 06/2023)08/2023
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2022 KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG(bổ sung báo cáo tháng 03/2023)08/2023

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 2021 02/2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 03/2022
Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 kế hoạch năm 2022 của người lao động03/2022
Báo cáo mục tiêu tổng quát – kế hoạch kinh doanh năm 202203/2022
Báo cáo THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 202106/2022
Báo cáo TIỀN LƯƠNG – THÙ LAO – TIỀN THƯỞNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ06/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022(đã được kiểm toán)07/2022
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp 6 Tháng Năm 202207/2022
Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai08/2022
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 2020 03/2021
Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 kế hoạch năm 2021 của người lao động 03/2021
Báo cáo chế độ tiền lương – tiền thưởng của doanh nghiệp03/2021
Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai04/2021
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của doanh Nghiệp Năm 202006/2021
Báo Cáo Tiền Lương Thù Lao Tiền Thưởng Năm 2020 Và Kế Hoạch Năm 2021 của Người Quản Lý 07/2021
QUYẾT ĐỊNH Về Việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND Ngày 07 tháng 04 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai07/2021
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ07/2021
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp 6 Tháng Năm 202107/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021(đã được kiểm toán)07/2021
Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 kế hoạch năm 2021 của người lao động  (quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 được chấp thuận theo văn bản số 8455/UBND-KTNS ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)08/2021
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 2019 03/2020
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm nghị định số 81/2015NĐ-CB ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)03/2020
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2019 KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG03/2020
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 201906/2020
PHỤ LỤC V BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 2018 201906/2020
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG – THÙ LAO – TIỀN THƯỞNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 06/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020 06/2020
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính năm 2018 01/2019
QUYẾT ĐỊNH giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 02/2019
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP(ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của chính phủ)3/2019 
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 3/2019 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 20185/2019
PHỤ LỤC V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 2017 2018(ban hành kèm theo nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của chính phủ) 5/2019
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG THÙ LAO TIỀN THƯỞNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 6/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20197/2019

QUYẾT ĐỊNH Vv GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI12/2019

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 kế hoạch năm 2018 của người lao động (Biểu số 2)3/2018
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp ( Phụ lục X)3/2018
Số: 1113/QĐ-UBND Đồng Nai ngày 28 tháng 3 năm 2018 – Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triễn giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai3/2018 
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 20184/2018 
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 20175/2018
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 2016 2017 (phụ lục V)6/2018 
Báo cáo tiền lương – thù lao – tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của người quản lý (Biểu số 2-TT27/2016)6/2018 
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 7/2018 
Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018 11/2018 
Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019 12/2018

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 201707/2017
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp05/2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm (2016 – 2020)05/2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 – 2015 – 201605/2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 201606/2017
Báo cáo tài chính năm 201703/2018

Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 201703/2017 
Quyết định phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2025 của công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai01/2017

NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201612/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201606/2016
Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 201612/2015 
NỘI DUNG CÔNG BỐNGÀY PHÊ DUYỆTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai 201512/2015

 


Bản quyền © 2013 – 2017. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Thông tin Kết Quả Xổ Số chỉ mang tính tham khảo. Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Nam.
Design by thietkevaquangcao.com